Stadgar

Föreningsstadgar för Bua Fiber Ek Förening
Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-12-08.

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn (firma) är Bua Fiber ekonomisk förening

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Härryda kommun.
Föreningens verksamhetsområde är Härryda kommun, Stora Bugärde med omnejd.

§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom Föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 5 Medlems skyldighet
Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insatser
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 20000 kr för varje ansluten fastighet.
Av insatsbeloppet ska 100 kr betalas till föreningens konto senast två veckor efter att medlemskap beviljats.
Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Anslutningsavgift
Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av Ledningsnätet tillkommer utöver insatsen en engångsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.3 Byanätsavgift
Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Andra avgifter
Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning
Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom 1 månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i § 6 i stadgarna och i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar.
Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning arv eller testamente (se 3 kap. 2 § FL).

§ 9 Avgång
Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.
En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår.
Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.
Avgång kan tidigast ske 2 år efter inträde.

§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter samt kan ha och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen kan bestå av person som inte är medlem i föreningen.
Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. fastställande av dagordning
3. godkännande av röstlängden
4. val av två justeringsmän
5. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av ordförande för ett år
11. val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
§17 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 19 Kallelse och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 20 Motionstid
Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma ska anmäla detta sex (6) veckor före stämman. Anmälan ska ske skriftligen till styrelsen.

§ 21 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byanätsavgifter och andra avgifter för andra tjänster.

§ 22 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 23 Stadgeändring
Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 24 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.